Föreningsstämma

När: 2024-06-17 kl 18:30
Var: Rindögatan 17, i entrén

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan protokollförare
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud, biträden, poströster samt fastställande av röstlängd
 8. Föreningens förvaltningsberättelse (bilaga – årsredovisning)
 9. Revisorernas berättelse (bilaga kommer)
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga – årsredovisning)
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Arvoden för styrelse och revisorer
 14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter i styrelsen och ledamöter i valberedningen
 15. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 16. Val av ledamöter till valberedningen
 17. Val av revisor och suppleant
 18. Inkomna motioner
  1. Ändring av stadga (andra beslutet)
  2. Bergvärme
 19. Stämmans avslutande

Årsredovisning 2023
Ändring av stadga
Proposition angående bergvärme
Revisionsrapport internrevisor (kommer)

Tillfälle för övriga frågor som inte rör föreningsstämman kommer finnas efter stämmans avslutande.

Välkomna 
Styrelsen Brf Haubitsen