Föreningsstämma

När: 2023-05-23 kl 18:30
Var: Rindögatan 17, i entrén
och digitalt.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud, biträden, poströster samt fastställande av röstlängd
 8. Föreningens förvaltningsberättelse (bilaga – årsredovisning)
 9. Revisorernas berättelse (bilaga kommer)
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga – årsredovisning)
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Arvoden för styrelse och revisorer
 14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter i styrelsen och ledamöter i valberedningen
 15. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 16. Val av ledamöter till valberedningen
 17. Val av revisor och suppleant
 18. Inkomna motioner
  1. Ändring av stadga (andra beslutet)
 19. Stämmans avslutande

Årsredovisning 2023
Ändring av stadga
Revisionsrapport (kommer)

Blankett för deltagande via ombud är utdelad i din postbox.

Tillfälle för övriga frågor som inte rör föreningsstämman kommer finnas efter stämmans avslutande.

För att ansluta digitalt till mötet krävs mötesklienten Zoom installerad på den enhet du ansluter med. Se till att ha klienten installerad i god tid före mötet och anslut gärna fem minuter innan mötet.
Se vidare: www.zoom.us
Länken för mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68617958774

Välkomna 
Styrelsen Brf Haubitsen