Föreningsstämma

När: 2021-05-05 kl 19:00
Var: Rindögatan 17, i entrén
och digitalt https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64445060224

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud, biträden, poströster samt fastställande av röstlängd
 8. Föreningens förvaltningsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Arvoden för styrelse och revisorer
 14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter i styrelsen och ledamöter i valberedningen
 15. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 16. Val av ledamöter till valberedningen
 17. Val av revisor och suppleant
 18. Inkomna motioner
  1. Ändring av stadga (bilaga)
 19. Stämmans avslutande

Årsredovisning 2020
Ändring av stadga (word, PDF)

Blankett för deltagande via ombud har delats ut i din postbox.

Tillfälle för övriga frågor som inte rör föreningsstämman kommer finnas efter stämmans avslutande.

För att ansluta digitalt till mötet krävs mötesklienten Zoom installerad på den enhet du ansluter med. Se till att ha klienten installerad i god tid före mötet och anslut gärna fem minuter innan mötet.
Se vidare: www.zoom.us
Länken för mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64445060224
Om länken mot förmodan ej fungerar, ange mötesid: 644 4506 0224

Välkomna 
Styrelsen Brf Haubitsen